ураг хөндөх
а. Дутуу хөнгөжих; б. Байгалийн бус жамаар эхийн умайд байх ургийг гадагшлуулах