хонь баасдах
хонинд малын баасаар таних тэмдэг тавих