тамхины гал улалзуулах
харанхуйд тамхи татан цог нь үе үе улааран харагдах