нүүр улалзах
уур хилэн төрснөөс болж царай байн байн улаан болох