хоёр кино угсраагаар гарах
хоёр кино дараалан залгаж гарах