УГСРАЛЦАХ

Угсрахад нь туслах, хамтдаа угсрах: байшин угсралцах (байшин хамт угсрах) - Хэмжээ дамжааг нь дэлгэрэнгүй... С.Лочин нар. Галтай залуу нас.