БААМТГАЙ II

Шингэн зүйл байн байн унгадан нүүх явдал; баамтгай үзэг (бэх нь ихээр гарч нүүдэг үзэг).

Ижил үг:

БААМТГАЙ I