БААМТГАЙ I

Байн байн баас алдах байдал: баамтгай мал (баас алдамтгай мал).

Ижил үг:

БААМТГАЙ II