У
Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн хорин хоёр дахь үсэг.