УВАЙ

Юмыг ажиглан анхаарах чадвар ба явц: увайд орох (санаанд орох, ажиг анхааралд өртөх), увайд дэлгэрэнгүй... (санаанд орсонгүй, ажиж анхаарсангүй).

увайд орох санаанд орох, ажиг анхааралд өртөх
увайд үгүй санаанд орсонгүй, ажиж анхаарсангүй