бааз хөөх
ачаа хөсгийг тал бүрээс нь сэргийлэн явах