авдар толгойтой
дөрвөлжиндүү гэмээр зантгар толгойтой