хоймрын авдар
гэрийн хоймрын бурхан тахил тавих модон сав