мөнгөний авдар
мөнгө хийж хадгалах цоожтой бат бэх төмөр сав