төгсгөлийн шүлэг
ном, зохиолын төгсгөлд бичсэн шүлэг