АЧИР IV

Үр хөвгүүд.

Ижил үг:

АЧИР I

АЧИР II:

АЧИР III

АЧИР V