АЧЛАГДАХ

Ачлал хүлээх - Ачлагдах эцэг эхийн бие, амьд бурхнаас ялгал үгүй. Зуун дэлгэрэнгүй...