ТАНЗ

Танс: танз даавуу (орны цагаан хэрэглэл).

танз даавуу орны цагаан хэрэглэл