ТАНДУУ

Тарианы газрыг тандах хэрэгсэл, зэвсэг, тагнуур: тандуу хийх (тарианы газрыг тандах багаж хийх).

тандуу хийх тарианы газрыг тандах багаж хийх