тагнах тандах
аливаа юм, үйлийн байдал төлөвийг нууцаар ажиглаж мэдэх