тандан судлах төв
а. Байгалийн элдэв үзэгдлийн байдал төлөвийг ажиглан судалдаг судалгааны төв; б. Хүн амын эрүүл мэндийн байдлыг ажиглан судлах газар