ТАКС

Худалдаалах бараа болон үйлчилгээнд улсаас болон тухайн байгууллагаас тогтоосон төлбөр, татвар, хураамж.