сэтгэлээ тайтгаруулах
сэтгэлээ засах, сэтгэлээ тайвшруулах