аргадан тайтгаруулах
санаа сэтгэлийг нь засан тайвшруулах