тайлбарлан мэдүүлэх
юмны утга агуулга, учир шалтгааныг таниулж мэдүүлэх