тагнуул тавих
хянан сэргийлэх, турших зорилгоор хүн тавих