таг чиг
а. Огт чимээгүй болох; б. Хэл сураггүй болох