таг чимээгүй байх
ямар ч хэл чимээ байхгүй, сураггүй байх