таг битүү
өчүүхэн ч нүх сүв, зай завсаргүй, яг битүү