тагийн тарна
/ ургамал /
ходоод гэдэсний ажиллагааг сайжруулж үрэвсэл намдаах үйлчилгээтэй, тарна овгийн олон наст ургамал