таг царам
өндөр уулын оройн хүн, амьтан хүрэхэд бэрх аглаг хэсэг