тагийн бүслүүр
дэлхийн сэрүүн дулаан орны уулсын мөнх цас оршдог заагаас дээш байдаг ургамлын бүслүүр