тавь жар
а. Дэс тооны тавь, жар дахь тоо; б. Тавь орчим