таавар таах
өгөгдсөн нөхцөлөөс ургуулан бодож тайллыг олох