ТА

1. Ганц тоот хоёрдугаар биеийн төлөөний үгийн хүндэтгэлийн хэлбэр: та энд суугтун (ахмад настан болон дэлгэрэнгүй...


2. Олон тооны дагавар болон тооны нэр авч олны утга илтгэнэ: та нар (өгүүлэгчээс бусад хүмүүс), та хоёр (өгүүлэгчээс гадна хоёр дэлгэрэнгүй...