СЭЛГЭЦЭХ

1. Солигдох, ээлжлэх;


2. Хүн, амьтан үүгээр түүгээр дэмий зугаа хийн явах, тасралтгүй хөлхөх.