СЭГЭЭЛЭХ II

Сэгээ гаргах, самбаалах.

Ижил үг:

СЭГЭЭЛЭХ I