СЭГЭЭРҮҮЛЭХ

Сэгээ гаргуулах, ухаан самбаа гаргуулах.