СЭГЭЭРЭХ

1. Сэгээ орох, самбаа орох, ухаарах;


2. Суралцах.