СЭГЭЭ I

Морины шогших хатирах хоёрын дундах явдал.

Ижил үг:

СЭГЭЭ II