СЭГЭХ

Морь шогших хатирах хоёрын хоорондох явдлаар явах.