СӨДГИЙ

Зожиг, гажууд зан байдал: сөдгий ааш (зожиг ааш).