СӨДГӨНӨХ I

Сөдгөр юмны байн байн хөдлөх.

Ижил үг:

СӨДГӨНӨХ II