усан сан
а. Усыг нөөцөлж нийтэд түгээх газар; б. Ус хуримтлуулан хашсан цөөрөм