эмийн сан
а. Эм худалдах газар; б. Ойр зуурын хэрэглээний чухал эмийг хийсэн сав, эмийн хайрцаг