арвин сан
хутагтын бурхан тахил, нандин эд агуурс, мандал, даншиг, өргөл барьц авах, түүнийг хадгалах, зарцуулах ажил эрхэлдэг аж ахуй