хүү сан
хурааж хуримтлуулсан зүйл, түүний өсөн нэмэгдэх хувь