сан тонох
сангийн эд хөрөнгийг хулгайлах, сэм нууцаар хэрэглэх