санд хураан авах
бусдын хөрөнгө хогшлыг улсын өмч болгох