сангийн аж ахуй
/ хуучирсан /
газар тариалан, мал аж ахуй эрхэлдэг улсын аж ахуйн нэгж